مراسم هفتگی۹۴/۴/۹

مراسم عالی بود و همچنین کف زنی بود و در اخر پذیرایی شربت و شیرینی شد.

                                               

                                               الهم عجل الولیک الفرج

           

                                                                                                 یاحسن. 


ادامه مطلب

[ چهارشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰ ]