میلاد رسول اکرم(94/10/8)

عنوان مراسم:میلادحضرت رسول(ص)

تاریخ:سه شنبه/هشتم/دی/ سال همدلی و همزبانی

سخنران:حجه السلام نویدرامندی

مداح:کربلایی سیدمهدی حسینی

      کربلایی احمدرضا رمضانی

مکان:مسجد حضرت ابوالفضل(ع)

[ دوشنبه ] [ عبدالرقیه ]
[ ۰ ]